سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد به ارزش ۶۱۸ میلیون افغانی و پروژه انتقال حجاج را منظور نمود

26 حمل 1397

در 146مین نشست هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، 10 قرارداد به ارزش بیش از ۶۱۸ میلیون افغانی در بخش فایبر نوری، گاز مایع، آب و حبوبات منظور شد. همچنین کمیسیون پروژه انتقال حجاج را نهایی کرد.

قراردادهای منظورشده حاوی انکشاف شبکه فایبر نوری در 26 سایت ساحوی و مرکزی پولیس ملی؛ وصل ۱۱۳ سایت لینک مایکروویف و ۳ ویست مربوط وزارت امور داخله؛ تهیه آب آشامیدنی در سه بخش بر اساس قرارداد چارچوبی مربوط وزارت دفاع ملی؛ خریداری و انتقال ۶۷۵۰ متریک تن کانسنتریت (خوراکه متوازن حیوانی) برای ولایت‌های بادغیس، غور و جوزجان مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری؛ ترمیم ۵ پایه جنراتور وزارت دفاع ملی؛ حبوبات مورد نیاز ریاست محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت امور داخله و تدارک گاز مایع بر اساس قرارداد چارچوبی این وزارت می‌شود.

رئیس‌جمهور غنی حین بحث درباره پروژه خریداری کانسنتریت (خوراکه متوازن حیوانی) تأکید کرد که نیازهای سایر ولایت‌‌ها که با این مشکل روبه‌رو هستند، نیز حل شود. از سویی هم به وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله هدایت داده شد که  زمینه خریداری گوشت را از مالداران داخلی فراهم نمایند.

در این نشست، درخواست قرارداد انتقالات هوایی پرسونل اردوی ملی افغانستان (چارتر) به خاطر مذاکره با شرکت هوایی آریانا از سوی کمیسیون اعاده شد و خاطرنشان گردید که انتقالات هوایی پرسونل اردوی ملی به وجه احسن انجام شود و دو طیاره وزارت دفاع ملی به کمک شرکت هوایی آریانا فعال گردد.

کمیسیون ضمن منظور نمودن گزارش هیئت مختلط درباره اعطای قرارداد تهیه گوشت مورد ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی و اداره امور ریاست جمهوری، در مورد قرارداد گوشت مربوط ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری فیصله نمود که با قراردادی برای کاهش نرخ مذاکره شود.

علاوه بر این، پیشنهادات وزارت امور داخله در مورد امضای تفاهمنامه وصل ۲۴ لینک فایبر نوری (باندویت) شبکه ناک با شرکت افغان تلیکام و عدم موافقه داوطلب پیشنهادی طبق فیصله قبلی کمیسیون تدارکات ملی برای بخش دوم گوشت مورد نیاز ریاست عمومی لوژستیک منظور گردید.

در اخیر نشست، پروژه انتقال حجاج توسط کمیسون نهایی گردید و تأکید بر تسریع روند انتقال آنان صورت گرفت.

در این نشست رئیس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد، سرپرست‌های وزرای مالیه و عدلیه، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها و ناظرین ملی از کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی جرگه حضور داشتند.