سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

استراتیژی بانک‌های دولتی در پرنسیپ تأیید شد

5 قوس 1396

استراتیژی بانک‌های دولتی، از سوی جلسه شورای عالی اقتصاد در پرنسیپ تأیید شد. بانک مرکزی و وزارت‌های مالیه و اقتصاد روی پلان تطبیقی این استراتیژی به گونه مشترک کار می‌نمایند و جزئیات آن به جلسه بعدی شورا ارائه خواهند کرد.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، در این باره گفت که در‌ استراتیژی بانک‌های دولتی روی سکتور بانک‌ها، ظرفیت و مدیریت و همچنین توسعه بانک‌های دولتی بحث گردیده است.

وی افزود که حمایت از بانک‌های سکتوری، حمایت از سکتور قرضه‌های بانکی و نوع نظارت بانک‌ مرکزی از سایر بانک‌ها نیز در این استراتیژی تسجیل یافته است.

در بخش دیگر جلسه، مسؤولین وزارت مالیه با بیان جزئیات تازه از پیشرفت کار پروژه برق گازی گفتند که طی مذاکرات حکومت با کمپنی‌های مربوط، خلاهای حقوقی پیشین برطرف گردیده است. آنها اطمینان دادند که کمپنی‌های مجری پروژه از تکنالوژی روز برای تولید برق از گاز استفاده خواهند کرد.

رئیس‌جمهور‌ غنی ضمن تأکید بر تأمین امنیت پروژه برق گازی، آن را برای افغانستان حیاتی خوانده گفت که اهمیت این‌گونه پروژه‌ها سهم‌گیری مستقیم سکتور خصوصی است که سبب کاهش قیمت انرژی وارداتی می‌شود.

شورای عالی اقتصاد فیصله کرد که وزارت مالیه به نمایندگی از حکومت با کمپنی‌های مربوطه تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.

در جلسه شورای عالی اقتصاد، روی پروسس و تجارت جلغوزه نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و رئیس‌جمهور تیم کاری را مؤظف نمود تا روی راه‌های بهتر صادرات جلغوزه کار نماید.