سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

بودجه ملی سال مالی 1397 با معیارهای نو طرح و در پرنسیپ مورد تأیید کابینه قرار گرفت

11 عقرب 1396

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی، بودجه ملی سال مالی 1397 با پیش‌بینی حدود 357.6 میلیارد افغانی را که مطابق معیارهای بین‌المللی ترتیب شده است، در پرنسیب تأیید نمود.

وزیر مالیه حین ارائه بودجه ملی سال مالی 1397 در نشست کابینه، بیان نمود که بودجه عادی و انکشافی، برای اولین بار یکجا و به شکل واحد و بر اساس تصنیف اقتصادی، وظایف و تقسیمات ولایتی در مطابقت با معیارهای بین‌المللی و با درنظرداشت اصل حسابدهی ترتیب شده است.

از 357.6 میلیارد افغانی شامل بودجه، در حدود 267 میلیارد افغانی به بودجه عادی و مبلغ 90.6 میلیارد افغانی به بودجه انکشافی اختصاص یافته است.

اکلیل حکیمی در مورد ویژگی‌های بودجه ملی 1397 افزود: در این بودجه برای نخستین‎ بار شرح خطرات مالی، قرضه‌های مشروط و دارایی‌ها در نظر گرفته شده است.

وی در مورد منابع تمویل بودجه گفت: از مجموع منابع تمویل بودجه سال مالی 1397، حدود 161.6 میلیارد افغانی آن از عواید داخلی و حدود 188.4 میلیارد افغانی از منابع خارجی تمویل می‌گردد.

آقای حکیمی افزود که شاهد نوعی کسر بودجه به مقدار حدود 7.64 میلیارد افغانی معادل 109.63 میلیون دالر امریکایی هستیم که این تفاوت از وجوه نقدی موجود و قرضه‌ها تمویل خواهد گردید.

کابینه طرح بودجه ملی سال مالی 1397 را در پرنسیپ تأیید کرد و وزارت مالیه را مؤظف ساخت که مشکل عینی بودجوی وزارت‌ها را در هماهنگی با آنها در کمیته بودجه طی مدت پنج روز بازنگری نموده و به جلسه کابینه ارائه نماید.

کابینه همچنین فیصله نمود که وزارت مالیه با همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تعداد مشاورین وزارت‌ها را در مقایسه با تشکیل، حجم کاری و معاشات آنها طور همه‌جانبه ارزیابی و مشخص نماید. از سوی دیگر وزارت‌های کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مالیه و اقتصاد مؤظف شدند که تعداد و مقدار معاشات متقاعدین را به صورت همه‌جانبه مطالعه و ارزیابی نموده و در مورد ساده‌سازی پرداخت به‌موقع معاشات آنان طرح مشخص را ترتیب و به کابینه ارائه نمایند.