سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

ریاست مطبوعات و آگاهی عامه

دیدگاه :

 ایجاد یک سیستم فعال معلوماتی به منظور تبادل معلومات بروقت و دقیق بین مردم ودولت جهت ازبین بردن خلاء معلوماتی  و آگاهی عامه ازاجراات نهاد ریاست جمهوری و کابینه.

فعالیت های عمده

•    نظارت و جمع آوری معلومات رسانه های مختلف دیداری- شنیداری و چاپی  بر مبنای محور های مختلف( سیاسی، اجتماعی فرهنگی، امنیتی- نظامی، سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی و اصلاحات و حکومتداری و غیره ) جهت آگاهی دهی به رئیس جمهور و حلقه تصمیم گیری.

•    ایجاد و تقویت روابط مؤثرو همه جانبه با رسانه های داخلی و خارجی از طریق تسهیل سیستم معلوماتی و انکشاف بخش آگاهی عامه با انکشاف بیشتر ابزار آگاهی دهی به منظور سرعت و سهولت بخشیدن پروسه اطلاع رسانی

•    تولید ونشر معلومات، گزارش های تفصیلی و موقف رسمی ریاست عمومی اداره امورو نهاد ریاست جمهوری 

•    تحلیل اوضاع جاری برمحور های مختلف در کشوربه اساس معلومات بدست آمده از رسانه ها و مطالعه بیرونی و نهاد های دولتی به منظوردر روشنی قرار دادن  مسولین امور و تولید غذای فکری  برای صاحب نظران و مردم در رابطه به آنچه در حکومت میگذرد.

•    پیش بینی سناریوهای احتمالی بر مبنای ارزیابی و تحلیل داده های خبری

•    تنظیم عمومی امورات و خدمات فرهنگی و هنری ریاست  عمومی اداره امور ریاست جمهوری ، دفتر خانم اول کشور و دفتر معاونین رئیس جمهور