سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

ریاست تدارکات اضطراری و تجهیزات نظامی

نهادنیه سازی سیستم تدارکات مشخصاً در بخش تدارکات اضطراری و تجهیزات نظامی، همکاری در ایجاد سیستم تدارکات الکترونیکی و مؤثر ساختن سیستم تدارکات افغانستان یکی از اهداف تشکیل این اداره بوده است. ریاست تدارکات اضطراری و تجهیزات نظامی یکی از پنج ریاست است که در چارچوب اداره تدارکات ملی فعالیت دارد.

وظایف اساسی :

o    همکاری در توسعه استراتژی تدارکات الکترونیکی در کشور

o    همکاری در تاسیس سیستم تدارکات الکترونیکی

o    بررسی پروژه های نظامی و آماده سازی آنها جهت ارائه به کمیسیون تدارکات ملی

o    همکاری با نهاد های تدارکاتی در تهیه اسناد داوطلبی

o    اعلان پروژه های نظامی به همکاری نهادی های مربوطه

o    ترتیب اسناد پروژه های داوطلبی شده و ارسال آن به نهادهای مربوطه 

o    مرور راپور ارزیابی و شریک ساختن نظریات کارشناسان ریاست تدارکات اضطراری و تجهیزات نظامی با نهاد های مربوطه 

o    همکاری در تدوین قرارداد ها با نهاد های تدارکات که تصدیق نگردیده اند

o    همکاری در تدارکات پروژه های ساختمانی، اجناس و خدمات نهاد نظامی وزارت دفاع ملی که بزرگتر از سقف مسئولیت و صلاحیت آن وزارت باشد (طبق ماده 91 قانون تدارکات عامه)

بخش های ریاست تدارکات اضطراری و تجهیزات نظامی :

o    آمریت تدارکات اضطراری

o    آمریت تدارکات تجهیزات نظامی

وظایف بخش های مربوط این ریاست :

1:  آمریت تدارکات اضطراری: مسول تدارکات پروژه های اضطراری اداره تدارکات ملی می باشد. این آمریت مسئول اجرای پروژه هایی بوده که بگونه عاجل بنابر دلایل مختلف تدارک می گردد.

2)  آمریت تدارکات تجهیزات نظامی: این آمریت مسئول تدارکات تجهیزات نظامی که مربوطه وزارت محترم امور داخله، دفاع ملی، و ریاست محترم امنیت ملی می گردد، می باشد.

5.  فعالیت های عمده :

o    ایجاد سهولت در طی مراحل پروژه ها، بررسی پروژه های مواد اعاشوی و تیل و آماده سازی آن به کمیسیون تدارکات ملی

o    همکاری با نهادها در تطبیق قانون تدارکات عامه 

o    صرفه جوئی در قراردادهای مختلف نهاد های دولتی