سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

ریاست تسهیلات تدارکاتی

 جمعه جدی 1394,10,11 

ریاست تدارکات ملکی یکی ازپنج ریاست است که در چارچوب اداره تدارکات ملی فعالیت دارد. این ریاست در اوایل ماه اکتوبر 2014 آغاز به فعالیت نموده است. هدف اساسی این ریاست در بخشی از دیدگاه اداره تدارکات ملی در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری گنجانیده شده است و بطور مشخص نهادنیه سازی سیستم تدارکات مشخصاً در بخش تدارکات ملکی، همکاری در ایجاد سیستم تدارکات الکترونیکی و مؤثر ساختن سیستم تدارکات افغانستان از شاخصه های این ریاست می باشد. 
 

وظایف اساسی :

o    همکاری در توسعه استراتژی تدارکات الکترونیکی در کشور

o    همکاری در تاسیس سیستم تدارکات الکترونیکی

o    بررسی پروژه ها و آماده سازی آنها جهت ارائه به کمیسیون تدارکات ملی

o    ترتیب اجندا، لست پروژه ها و گزارش های تحلیلی یک صفحه ای برای مطالعه اعضای کمیسیون تدارکات ملی 

o    اطلاع نمودن نهاد های تدارکاتی از تصامیم کمیسیون تدارکات ملی

o    همکاری با نهاد های تدارکاتی در تهیه اسناد داوطلبی (نهاد های که از جانب ریاست پالیسی تدارکات تصدیق نگردیده اند)

o    اعلان پروژه ها به همکاری نهادی های مربوطه

o    ترتیب اسناد پروژه های داطلبی شده و ارسال آن به نهادهای مربوطه 

o    مرور بر راپور ارزیابی و شریک ساختن نظریات کارشناسان ریاست تدارکات ملکی با نهاد های مربوطه 

o    همکاری در تدوین قرارداد ها با نهاد های تدارکات که تصدیق نگردیده اند

o    تدارکات پروژه های ساختمانی، اجناس و خدمات وزارت دفاع ملی که بزرگتر از سقف مسئولیت و صلاحیت آن وزارت باشد (طبق ماده 91 قانون تدارکات عامه)
 

    بخش های تشکیلاتی ریاست تدارکات ملکی :

1: آمریت تدارکات خدمات 

2: آمریت تدارکات اجناس

3: آمریت تدارکات ساختمان

4: آمریت تدارکات منابع طبعی

    وظایف بخش های مربوط:

1: آمریت تدارکات خدمات : مسئولیت طی مراحل پروژه های خدمات را بر عهده دارد، این آمریت نهادها را در ترتیب لایحه وظایف مشاورین، و شرکتهای خدمات مشورتی همکاری می نماید. همچنان این آمریت در مرور راپورارزیابی تخنیکی پروژه ها، راپور ارزیابی مالی پروژه و در بخش مذاکره نهادها را معاونت و همکاری می نماید.

2: آمریت تدارکات اجناس: این آمریت در ترتیب اسناد داوطلبی، اعلان پروژه ها، آفرگشائی ها، ترتیب اسناد، تدوین قراردادهای اجناس نهادی های تدارکاتی را کمک می نماید.

3: آمریت تدارکات ساختمان: این آمریت در ترتیب اسناد داوطلبی، اعلان پروژه ها، آفرگشائی ها، ترتیب اسناد، تدوین قراردادهای ساختمان نهادی های تدارکاتی را کمک می نماید.

4: آمریت تدارکات منابع طبعی: این آمریت در ترتیب اسناد داوطلبی، اعلان پروژه ها، آفرگشائی ها، ترتیب اسناد، تدوین قرارداد های منابع طبعی نهادی های تدارکاتی را کمک می نماید.

فعالیت های عمده انجام یافته :

o    ایجاد سهولت در طی مراحل پروژه ها، بررسی پروژه های سرک، کتب درسی، مواد اعاشوی و آماده سازی آن به کمیسیون تدارکات ملی 

o    همکاری با نهادها در تطبیق قانون تدارکات عامه 

o    صرفه جوئی در قراردادهای مختلف نهاد های دولتی