سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

معاونیت نظارت، ارزیابی و تفتیش

پس‌منظر
معاونیت نظارت، ارزیابی و تفتیش در چارچوب تشکیل ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری، در راستای تحقق اهداف استراتیژیک این ریاست عمومی به خاطر تطبیق پالیسی‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به‌منظور بهبود و انکشاف سیستم گزارش‌گیری و گزارش‌دهی، انکشاف سیستم نظارت و ارزیابی به سطح دولت، تسهیل پروسه تصمیم‌گیری مقام عالی ریاست‌جمهوری در راستای تکمیل طی مراحل مسایل تشکیلاتی، امور ذاتی و کادری نهادهای دولتی، رعایت قوانین و مقررات مالی و اداری، حراست از دارایی‌های عامه، اطمینان‌دهی و مشوره‌دهی مستقل، بی‌طرف و هدفمند از طریق ارزیابی سیستم‌های کنترول داخلی، خطرات احتمالی و حاکمیت اداری و ارائه سفارشات غرض تقویت و بهبود هر چه بیشتر سیستم‌های مذکور فعالیت می‌نماید.

معاونیت نظارت، ارزیابی و تفتیش دارای سه ریاست (ریاست نظارت و ارزیابی، ریاست تشکیلات و امور کادری دولت و ریاست تفتیش و بررسی) می‌باشد.

هدف این معاونیت، بهبود و انکشاف سیستم نظارت و ارزیابی از طریق تعمیم تجارب، نظارت از چگونگی تطبیق پلان‌های کاری وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی و ارزیابی آن، تأیید و تصدیق فعالیت‌های انجام‌شده‌ی وزارت‌ها و ادارات از طریق انجام نظارت‌های عملی، تأمین حاکمیت قانون و مقررات در امور مالی و اداری، و حراست از دارایی‌های عامه از طریق بازرسی‌ها بوده، از طریق تحقیق تحقق فعالیت‌های خویش، به‌منظور تأمین حکومتداری بهتر و مثمر، ایجاد میکانیزم‌های مدون نظارت و ارزیابی در تمام سطوح حکومتداری اعم از ملی و محلی، تأمین اصل شفافیت در امور مالی و حسابی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و مبارزه با فساد تلاش می‌نماید.

دیدگاه
دیدگاه معاونیت نظارت، ارزیابی و تفتیش، مطابقت کامل امور حکومتداری، مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری با قوانین و مقررات نافذه، ایجاد و ترویج سیستم مؤثر سرتاسری نظارت و ارزیابی معیاری به سطح دولت، تطبیق فعالیت‌های پلان‌شده‌ی وزارت‌ها و ادارات در مطابقت با پلان‌های استراتیژیک و عملیاتی‌شان، انجام تفتیش داخلی منظم، مؤثر و معیاری که بتواند اداره را از طریق ارزیابی و بررسی‌های سیستم‌های کنترول داخلی، مدیریت خطرات احتمالی و حاکمیت اداری در رسیدن به اهداف آن کمک نماید، می‌‎باشد.