سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

معاونیت روابط و آگاهی عامه

معاونيت روابط و آگاهی عامه اداره امور رياست جمهوری ا.ا. به منظور ايجاد و حفظ روابط متقابل فعال بين دولت و مردم از طريق شريک ساختن معلومات و انگيزش اقشار و گروه هاي مختلف در جامعه براي سهيم شدن در تلاش ها و ابتکارات دولت براي تامين عدالت، رفاه و انکشاف اجتماعی و فرهنگی، ملت سازی و مبارزه با فساد فعاليت مينمايد.

هدف اين معاونيت بهبود سيستم اطلاع رسانی دقيق از فعاليت های دولت براي مردم، نظارت دقيق از تمام رسانه های محلی و بين المللی، آگاه ساختن مردم از فعاليت ها و کارکرد های دولت  و تامين روابط خوب با اقشار مختلف اجتماعی مي باشد.

دیدگاه:

بلند بردن سطح آگاهی مردم از کارکرد ها و موفقیت های دولت جمهوری ا.ا از طريق انعکاس فعاليت ها و  جلب حمایت مردم.

مسئولیت های عمده:

o    توسعه ی برنامه ی سازماندهی و هماهنگی فعالیت های معاونت روابط و آگاهی عامه.

o    انکشاف استراتیژی ها ( راهبرد ها )، رهنمودها برای معلومات و اگاهی عامه.

o    تامین روابط بین اقشار مختلف جامعه و دولت.

o    تامین روابط بین روحانیون با دولت.

o    نظارت از فعالیت  رسانه های ملی و بین المللی.  

o    بلند بردن سطح آگاهی مردم از تطبیق منشور.

تشکیلات معاونیت روابط و آگاهی عامه 

1-     ریاست روابط سیاسی و اجتماعی

2-      ریاست ارشاد و روابط دینی 

3-     ریاست مطبوعات و آگاهی عامه

4-     ریاست مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

مسئولیت بخش های مربوط معاونیت روابط و آگاهی عامه

1- ریاست روابط سیاسی و اجتماعی: تأمین ارتباطات دوامدار و مؤثر بین دولت و مردم از طریق مشارکت فعال سازمانها و گروهای سیاسی و اجتماعی به منظور تقویت حکومتداری خوب.

2- ریاست ارشاد و روابط دینی : ایجاد و استحکام روابط موثر بین دولت و علما از طریق تقویت فضای همکاری بین نهاد های دولتی و نهاد های امور دینی.

3- ریاست مطبوعات و آگاهی عامه: ایجاد سیستم فعال معلوماتی به منظور تبادله معلومات به موقع و دقیق بین دولت و مردم  و همچنان حفظ فضای تفاهم و همکاری متقابل و تسهیل اتخاذ تصامیم براساس معلومات.

4- ریاست مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت: اطلاع رسانی ، ایجاد هماهنگی بین دفاتر مطبوعاتی حکومت و رسانه ها و هماهنگ ساختن پیامهای ستراتیژیک حکومت 

نتایج :

1.    سیستم اطلاع رسانی دقیق تقویت گردیده است.

2.    سیستم معلومات دقیق از چگونگی وضعیت کشور در همه سکتور ها ایجاد و قابل دسترس می باشد.

3.    سیستم نظارت دقیق از تمام رسانه ها ( محلی، ملی و بین المللی) فعال و قابل دسترس می باشد.

4.    آگاهی مردم در تطبیق منشور بلند رفته است.

5.    روابط میان اقشار مختلف جامعه تقویت یافته است.

6.    روابط با علما و روحانیون تامین گردیده است.