سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی

تاریخچه مختصر اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی:-

قــــــــــــــــــــبل از ایجــــــــــــــــــــاد و تاسیس اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافـــــــــــــــــی یــــــــــــا Afghan Geodesy and Cartography Head Office (AGCHO) کدام موسسه به خاطر پیشبرد امورسروی و نقشه براداری در کشور ما وجود نداشت البته تمام نقشه ها به شکل کروکی بدون اساسات جیودیزیکی که ماهیت نظامی داشت در مدیریت خریطه درچوکات وزارت دفاع تهیه و ترتیب میگردید بعد ها به گذشت زمان به منظور انکشاف پروژه های عام المنفعه ضرورت بیشتر به نقشه های مقیاس بزرگ احساس گردید. به اساس این منظور مکتب توپوگرافی به سویه بکلوریای مسلکی برای اولین بار درسال (1334) هـ ش درکشور عرض وجود کرد.که دراین صورت با فراغت اولین دوره فارغ التحصیلان مکتب مذکور اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی فعلی تحت نام موسسه کارتوگرافی به تاریخ 21 میزان سال (1337)هـ ش بر حسب فیصله جلسه عالی شورای وزیران وقت در چوکات صدارت عظمی تاسیس گردید و به فعالیت آغاز نمود.

با تاسیس موسسه کارتوگرافی امور توپوگرافی ساحات کوچک و بزرگ توسط تخته ، سه پایه و سایترول به پیش برده میشد واز آن نقشه ها با مقیاس 10000/1 الی500000/1 ترتیب میشد وامور جیودیزی به خصوص لیول و ترانگو لیشن به طور درست و اساسی بعد از ایجاد موسسه کارتوگرافی آغاز گردید.

سروی کدستر:-

سروی کدستر درسال 1342 هـ ش به حال یک پروژه انکشافی دولت با تاسیس مکتب مسلکی سروی کدستر در ولایت قندهار اساس گذاشته شد که با فراغت اولین دوره فارغ التحصیلان مکتب مذکور به سویه بکلوریا سروی کدستر تحت نام ریاست سروی کدستر در سال 1345 هـ ش رسماً در چوکات وزارت جلیله مالیه تاسیس و شروع به کار نمود. و مدتی هم تحت اثر وزارت داخله فعالیت مینمود.

از آنجائیکه رشته سروی کدستر یکی از شاخه های علم نقشه برداری بوده و برای اینکه از نقاط شبکات جیودیزی جهت تهیه و ترتیب نقشه های دقیق کدستری به داخل یک سیستم واحد دقت و صحت لازمه استفاده بعمل آمده باشد و از سامان آلات مدرن کارتوگرافی و فوتوگرامتری استفاده گردیده باشد . در سال 1352 هـ ش ریاست سروی کدستر با موسسه کارتوگرافی ملحق گردید و به نام ریاست کارتوگرافی و کدستر مسمی گردید.

ریاست کارتوگرافی و کدستر در سال 1358 هـ ش به نام ریاست عمومی جیودیزی و کارتوگرافی مسمی گردید و متعاقباً درسال 1359 هـ ش بشکل کاملتری به نام اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی مسمی گردید که درچوکات شورای وزیران وقت فعالیت میکرد.

دراین زمان ریاست جیودیزی در چوکات این اداره ایجاد و تاسیس گردید که شامل بخش های جیودیزی ، فوتوگرامتری ، کارتوگرافی و مطبعه بود البته امورات فوتوگرامتری و طباعتی درسال 1345 هـ ش فعال گردید که درسال 1352 سایر امورات جیودیزی ، فوتوگرامتری و کارتوگرافی به صورت اساسی به ستندرد های بین المللی آغاز به کار نموده.

درسال 1352هـ ش مدیریت ریموت سن سنگ درچوکات مدیریت عمومی فوتوگرامتری ریاست کارتوگرافی و کدستر همان وقت تاسیس گردید که از طرف ایالات متحده امریکا کمک میگردید. که نسبت بوجود آمدن یک سلسله تحولات سیاسیی بعد از سال 1357 این کمک ها متوقف گردید.

اما از آنجائیکه ارتباطات برنامه های ریموت سن سنگ ازطریق UNDP(SCOD) با ریاست عمومی کارتوگرافی و کدستر وقت ادامه داشت به اثر شناخت بین المللی وضرورت برای تکنالوژی مدرن علم ریموت سن سنگ درسال 1367هـ ش درزمان پروازمشترک کیهانی افغانستان و شوروی سابق مطرح شد و به نام انستیتوت علمی و تحقیقاتی خدمات کیهانی در چوکات اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی تاسیس گردید. با بوجود آمدن سیستم اصلاحات اداری درکشور در تشکیلات اداره عمومی و جیودیزی وکارتوگرافی یک سلسله تغییرات آمد که انستیتوت علمی تحقیقاتی خدمات کیهانی ازبین رفته و ریاست های جدید چون میتا دیتا و منابع بشری در تشکیل اداره افزودگردید.

 

http://www.agcho.gov.af/fa