سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اداره مرکزی احصائیه

اداره مرکزی احصائیه در سال 1351 به حیث واحد مستقل بخاطر حصول اهداف ذیل که در مادۀ دوم قانون احصائیه تسجیل شده تاسیس گردیده است. ( اداره مرکزی احصائیه، به منظور ایجاد سیستم واحد علمی ثبت کشور منحیث ادارۀ مستقل دولتی فعالیت مینماید)

با در نظر داشت حکم مادۀ هشتم قانون احصائیه، این اداره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

1- جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر معلومات احصائیوی در موارد مربوط به امور تجارتی، صنعتی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و وضع فعالیت های عموم مردم.

2- همکاری با وزارت ها، ادارات دولتی در جمع آوری ترتیب و نشر معلومات احصائیوی به شمول احصائیه های  حاصله از فعالیت آنها.

3- اجرای سر شماری نفوس و سروی های احصائیوی.

4- جلوگیری از تکرار عمل در مورد معلومات که توسط وزارتها و ادارات دولتی یا غیر دولتی جمع آوری میگردد.

5- رشد و انکشاف عمومی احصائیه های توحید شدۀ اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر کشور و انسجام پلانها جهت توحید آن.

6- انکشاف و تجویز استندرد های مناسب جهت استفاده وزارت ها و سایر ادارات دولتی.

7- انکشاف متداوم و نگهداشت دیتابیس های (مراکز معلومات) مناسب حاوی معلومات مذکور برای همه استفاده کننده گان به استثنای معلومات محرم مندرج احکام این قانون.

8- اتخاذ تصمیم در مورد شیوۀ جمع آوری، توحید و چگونگی زمان نشر معلومات احصائیوی.

در پهلوی قانن احصائیه بمثابه رهنمود کار در جهت تنظیم و پیشبرد فعالیت های احصائیوی، توضیح وظایف و صلاحیت های اید اداره، کمیته های ملی احصائیه و سر شماری تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور ایجاد گردیده است.

ارقام و معلومات احصائیوی که در نتیجۀ اجرای سرشماریها و سرویها بدست میاید بنابر حکم مادۀ هجدهم قانون احصائیه نزد این اداره محرم بوده صرف نتایج عمو می آن بعد از تحلیل و تجزیه طی نشرات موقوت و غیر موقوت این اداره غرض استفادۀ طراحان پالسی، پلانگذاری، محققین تصمیم گیرنده گان و سایر علاقمندان نشر میشود.

ادارۀ مرکزی احصائیه در سال 1392 شامل سیستم رتب و معاشروسۀ اصلاحات اداری گردیده است.

دیدگاه و مأموریت   

دیدگاه: تهیه  ارقام برای پاسخگویی تمام نیازهای در فرایند توسعه و اداره کشور.

" ادارۀ مرکزی احصائیه به منظور ایجاد سیستم واحد علمی ثبت احصائیوی، تأمین هماهنگی و انسجام تمام فعالیت های احصائیوی در کشور منحیث ادارۀ مستقل دولتی فعالیت می نماید"

هدف

ایجاد سیستم واحد علمی ثبت احصائیوی، تامین هماهنگی و انسجام تمام فعالیت های احصائیوی در کشور.

 

http://www.cso.gov.af/fa