سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اداره ملی استندرد

تاریخچه اداره ملی ستندرد افغانستان (انسا)

اداره نورم و ستندرد از سالیان متمادی بدینسو در چوکات وزارت های محترم معدن، اقتصاد و تجارت فعالیت داشته، اما به استثنای ترتیب نورم های مصرفی در زمینه تدوین  وتطبیق ستندرد های ملی کدام فعالیت عملی نداشته است. بعد از سقوط رژیم طالبان و روی کارآمدن دولت انتقالی اسلامی و تصویب قانون اساسی افغنستان که متضمن رعایت اصول اقتصاد بازار در کشور می باشد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان با در نظرداشت اهمیت اداره ملی ستندرد در تدوین، تصویب، تطبیق و نظارت برتطبیق ستندرد های ملی، کنترول کیفیت امتعه تجارتی و بدینگونه نقش قاطع آن در رشد اقتصاد ملی تشویق سکتور خصوصی، حمایت از مستهلکین و حفاظت از محیط زیست به حسب پیشنهاد مشترک وزارت های محترم مالیه و تجارت و صنایع بمنظور انسجام امور مربوط به تدوین تصویب، تطبیق و نظارت بر تطبیق ستندرد های ملی ، کنترول کیفیت امتعه تجارتی اداره ملی ستندرد را منحیث یک اداره مستقل بر اساس مصوبه شماره (20) مورخ 29/5/1386 شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان و به تاریخ 6/12/1386 بعد از بحث همه جانبه و ارائه دلایل مقنع از جانب اداره به اکثریت آراء مورد تائید پارلمان افغانستان قرار گرفته و منحیث یک اداره مستقل در تشکیل اساسی دولت شروع به فعالیت نمود.

اهداف این اداره انکشاف وتقویه زیر بناهای تخنیکی ستندرد، ارزیابی مطابقت و مترولوژی ، برطرف نمودن موانع تخنیکی تجارت و تسهیل تبادله امتعه تجارتی و خدمات افغانستان در بازار جهانی از طریق تدوین، تصویب، تطبیق و نظارت برتطبیق ستندرد های ملی، کنترول کیفیت امتعه تجارتی با در نظرداشت ستندرد های منطقوی و بین الملی و بدینگونه بهبود ستندرد زندگی، صحت و مصونیت مستهلکین و حفاظت محیط زیست می باشد.

خوشبختانه اداره ملی ستندرد در طی مدت کوتاه توانسته است عضویت البدل سازمان بین الملی ستندرد (ISO)  را کسب نماید.

فعلاً اداره ملی ستندرد در دو بعد وظیفوی فعالیت های خویش را مترکز نموده است، که عبارتند از تدوین و انکشاف ستندرد های ملی و تطبیق و نظارت بر تطبیق ستندرد ها در کشور می باشد، که کنترول کیفیت امتعه تجارتی ( وارداتی و صادراتی ) تولیدی و خدمات جزء آن شمرده می شود.

اداره ملی ستندرد عملاً در پنچ بخش برای تدوین ستندرد های ملی فعالیت می نماید، که عبارتند از:

1- مواد نفتی

2- مواد دوایی و آرایشی

3- مواد ساختمانی

4-مواد عذایی

5- مترولوژی

بخش تدوین ستندرد های صنایع ومنسوجات از جمله دیپارتمنت های جدید می باشد، که اخیرآ به فعالیت آغاز نموده است.

امور مربوط به تثبیت نورم مصارفاتی از وزارت محترم معادن به اداره ملی ستندرد در ماه سرطان 1387 واگذار گردید، که تثبیت نورم خود یک نقش عمده در سنجش دقیق میزان مصرف مواد سوختی واستهلاکی برای وسایل، وسایط داشته از حیف و میل منابع جلوگیری نموده و جلو سوء استفاده و فساد را می گیرد.

 

http://ansa.gov.af/fa/