سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اداره عالی تفتیش

اهداف و وظایف اداره کنترول و تفتیش همواره حصول اطمینان از صحت حسابدهی و حسابگیری، اجرای قانونی و اقتصادی مصارف، تحصیل بموقع عواید دولت، چگونگی تحقق پلان های رشد اقتصادی و اجتماعی دولت، تثبیت نقایص در اجراآت ادارات دولتی، جعل، تذویر، ساخته کاری ها، بیرون نویسی تفاوت ها به نفع بودجه دولت ( دارائی عامه)، ارجاع موارد جرمی و سوء استفاده ها جهت تحقق تحصیل پول دولت و مجازات مسئولین از طریق لوی سارنوالی، ارزیابی حساب قطیعه دولت، تشخیص عوامل کسر بودجه دولت، ارائه نظریات رهنمودی به مراجع جهت رفع نواقص و کاستی ها، تثبیت و تحصیل حقوقی دولت، ناشی از عدم وضع مالیه و صکوک، کمیشن ها و تفاوت قیمت خریداریها، اضافه پرداخت ها، تفاوت های تسعیر، اسعار، تفاوت در برآورد های ساختمانی و بالاخره حصول اطمینان از صورت مصارفات که از جانب کشور های دوست مساعدت گردیده در برگرفته بازرسی و اجراآت را مستقلانه می نماید.

اداره کنترول تفتیش عضویت سازمانهای بین المللی ادارات عالی تفتیش مثل: انتوسا، ایکوسای و اسوسای را دارا بوده و در همه جلسات و گردهمائی های اعضای سازمان های مذکور اشتراک فعالانه دارد و در بازرسی های اداره، از معیارات سازمان سازمانهای متذکره استفاده بعمل می آورد.

همجنان بر اساس فرمان 165 مورخ 09/09/1381 رئیس دولت انتقالی افغانستان محترم حامد کرزی، اداره کنترول و تفتیش بحیث یک اداره مستقل بازرسی امور مالی و حسابی وزارت خانه ها، ادارات، تصدیها، موسسات و شرکت ها ایجاد و قرار حکم 5491 مورخ 20/11/1382 محترم رئیس دولت از آغاز سال 1383 بحیث یک واحد بودجوی مستقل مجزا از قوای سه گانه دولت، تحت اثر مستقیم مقام ریاست جمهوری فعالیت می نماید. با آغاز تحولات جدید سال(2001) اداره با استفاده از امکانان جامعه جهانی و کسب عضویت در سازمانهای بین المللی تفتیش و کسب استقلالیت اداره و تامین روابط با پارلمان وارد مرحله نوین انکشافی خود گجردیده و با ایجاد ظرفیت های ضروری و محتوائی،  جایگاه خود را بمثابه اداره عالی تفتیش افغانستان در کنار سایر ادارات عالی تفتیش جهانی احراز نموده است.

باید گفت که قبل از سال 1384 (دوره نوین) هیچ نوع ارتباط میان پارلمان و ادارات کنارول و تفتیش وقت وجود نداشت و در قوانین اساسی کشور از نقش اداره کنترول و تفتیش تا اکنون تذکری بعمل نیامده، در حالیکه جایگاه اداره کنترول و تفتیش یا تفتیش ملی در قوانین اساسی اکثر ممالک چو هند، ایران، مصر، انگلستان و فرانسه معین و مشخص گردیده است.

بناء اداره عمومی کنترول و تفتیش (تفتیش عالی) به مثابه عالیترین ارگان بازرسی و کنترول کننده امور مالی و حسابی در سطح کشور بوده و از نظر ساختار تشکیلاتی مربوط به ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مستقیما به اساس هدایت رئیس جمهور ایفای وظیفه مینماید.

وظایف وماموریت ما :

• بازرسی صورت های حساب مالی و حساب قطیعه ساللیانه دولت و ارائه اظهار نظر تفتیش در مورد آن.

• بازرسی امور مالی و حسابی بخصوص تحقق عواید و مصارف در ادارات , تصدیها و موسسات.

•اجرای بازرسی های خاص درمراجع بر  اساس احکام و هدایات مقام محترم ریاست جمهوری.

• بازرسی و ارائه اظهار نظر تفتیش درمورد صورت های مالی و مساعدتهای خارجی که از طریق بودجه دولت به مصرف میرسد.

• بازرسی امور مالی و حسابی نماینده گی نهاد  های دولتی در خارج.

• بازرسی اجراات تفتیش داخلی وزارت ها و ادارات دولتی.

• اجرای تفتیش عملکرد به خاطر حصول اطمینان از اقتصادیت , مفیدیت و موثریت پروژه ها.

• ترویج و توسعه تفتیش محیطی.

• علم آوری از تحقق پلان های رشد اقتصادی , اجتماعی و مالی در ادارات.

• اجرای تفتیش به نحو که منجر به انکشاف ملی , رشد اجتماعی و اقتصاد بازار آزاد  گردد.

• تشخیص نواقص , کاستی ها , تفاوت های پولی در جریان بازرسی ها و ارسال نتایج تحلیلی آن جهت تطبیق و بهبود  اجراات در ادارات و موسسات ذیربط.

• ارائه نظریات اصلاحی و رهنمودی جهت رفع نارسای ها به ادارات و موسسات.

• تشخیص موارد حیف و میل دارای عامه در جریان بازرسی و احاله آن جهت تحقیق به لوی خارنوالی.

• ارائه گزارش های توحیدی ششماهه در مورد نتایج مهم در یافت شده از بازرسی های امور مالی و حسابی در ادارات تفتیش شده به مقام محترم ریاست جمهوری و پارلمان.

• ارتقای  متداوم ظرفیت اداره.

• تهیه چوکات قانونی برای تنظیم فعالیت های اداره.

• توسعه حدود بازرسی های اداره.

• توسعه و استحکام تمام روابط بین المللی اداره و پیروی از میعارات سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش انتوسای.

• رهنمایی میتودیک ادارات تفتیش داخلی.

• ارائه پیشنهاد به منظور تعدیل بخش مالی و حسابی , طرزالعمل ها و لوایج مراجع تحت بازرسی به مقام ذیصلاح.

 

http://sao.gov.af/fa