سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اداره مستقل اراضی

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از آغاز سالهای ۱۲۸۰ هـ ش روی تنظیم و اداره زمین، عمدتاً منحیث یک وسیله جمع آوری مالیات، تمرکز داشته و در گذشته، وزارت های امور داخله و مالیه، بالترتیب مسئولیت انجام این امور را عهده دار بودند که بعداً درسال ۱۳۵۷ هـ ش به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری منتقل شد. همواره فرض بر این بوده است که تعرفه های مالیات حاوی نام مالکین حقیقی زمین باشد، و این موضوع در قانون تنظیم امور زمینداری سال ۱۳۸۷ هَـ ش نیز تسجیل یافته است. تلاش های مکرر به منظور بهتر ساختن تعرفه های مالیات و افزایش عواید مالیاتی، از طریق اتکا به همکاری داوطلبانه مالکین زمین در مورد اصولنامۀ ترتیب احصائیه، ثبت املاک و فروش زمین مازاد استحقاق ۱۳۳۹ هـ ش، با موفقیت های اندک همراه بوده که منتج به تلاش های بیشتر به خاطر بهبود تولید عواید گردید. در سال ۱۳۴۳ هـ ش ریاست های املاک و کادستر در چوکات وزارت مالیه ایجاد که منتج به تهیه اولین دفتر دقیق زمین گردید که می توانست به مقاصد متعدد مورد استفاده قرار گیرد.اما این دفتر زمین شامل ثبت اسناد محاکم نبود. ریاست کدستر در سال ۱۳۵۳  هـ ش از وزارت مالیه جدا و به اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی مدغم گردید، که این امر باعث آن گردید تا اداره املاک دسترسی مستقیم به نقشه های کدستری را نداشته باشد.   

مسئولیت اصلاحات اراضی که شامل سیاست اقتصادی حکومت مرحوم سردار محمد داود قرار داشت به اداره املاک سپرده شد، و این اداره یک سروی را تکمیل و در مورد ۸۰۰۰۰۰ مالک زمین معلومات جمع آوری و تقسیم بندی جدید ای از کیفیت زمین ارائه نمود. اداره املاک در سال ۱۳۵۸ هـ ش  به اساس سیاست های اقتصادی حکومت وقت به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری منتقل شد، و متعاقبا اصلاحات اراضی، تحت نفوذ شوروی وقت روی توزیع زمین مازاد مالکین بزرگ به فقراء و بی خانه گان تمرکز داشت، که امر غیر معمول بود. در سال ۱۳۷۱ هـ ش کار اصلاحات اراضی به سکتگی مواجه شد و اداره املاک بیشتر کارمندان خود و حمایتي که از آن اداره صورت می گرفت، را از دست داد. روی همرفته، اداره املاک تا زمانیکه در سال ۱۳۹۰ هـ ش با اداره اراضی افغانستان مدغم نگردیده بود و فعالیت های محدود داشت. اداره اراضی افغانستان در چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به هدف ای ایجاد گردید تا بصورت مستقیم امور اجاره دهی زمین های دولتی به سکتور خصوصی را به منظور بهبود استفاده از زمین و افزایش عواید دولت عهده دار باشد. به تاریخ ۱۳۸۹     هـ ش شورای وزیران طی مصوبه شماره ۲۴ که به تعقیب مصوبه شماره ۲۳ خویش صادر نمود، اداره املاک را با کمیسیون مستقل استرداد زمین های غصب شده غیر قانونی، که بر بنیاد فرمان شماره ۶۳۸  سال۱۳۹۰ هـ ش ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده بود، که اداره اراضی افغانستان مدغم ساخت. در نتیجه این ادغام اداره ای تحت عنوان اراضی به میان آمد که به شمول اداره مرکزی در برگیرنده ۳۴ ولایت و ۳۹۴ ولسوالی میباشد.  تمام صلاحیت ها و مسولیت های املاک، به اداره اراضی افغانستان و کمیسیون مستقل استرداد زمین های غصب شده غیر قانونی، سپرده شد، و این اداره نقش اساسی در تطبیق احکام قانون امور زمینداری را عهده دار گردید. اداره اراضی الي سال 1392 زير چتر وزارت زراعت، آبياري و مالداري به اساس مصوبه شماره ۱۱ مورخ 6/3/1392 به حيث اداره مستقل و واحد اول عرض وجود نمود و درعین حال ریاست سروی کدستر ادارۀ جیودیزی و کارتوگرافی جهت هماهنگی بهتر فعالیت ها و عرضۀ خدمات یکسان با تشکیل آن  به ادارۀ مستقل اراضی مدغم و منتقل گردید

دورنما
یک اداره دولتی، مستقل، موثر و مفید که خدمات شفاف زمینداری را فراهم نموده تا به ثبات و رشد اقتصاد کمک نما
اداارۀ مستقل اراضی افغانستان یگانه نهاد مستقل مدیریت و اداره زمین در افغانستان بوده که خدمات و معلومات مرتبط با زمین را به شهروندان، نهادها و سرمایه گذاران فراهم می نماید. اداارۀ مستقل اراضی افغانستان یک نهاد عصری مستقل بوده که مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمین را برای مردم افغانستان به حد اعظمی آن رسانیده و با درنظرداشت ملحوظات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان عرضه خدمات میدارد.

هدف
 
 ادارۀ مستقل اراضی افغانستان هدف خویش را طور ذیل توضیح میدا:
 
1-حصول اطمینان از اینکه منابع زمینداری افغانستان در راستای حمایت از پالیسی های اقتصادی، اجتماعی و محیطی و اهداف توسعوی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
 
2-فراهم نمودن خدمات موثر و مفید مدیریت و اداره زمین تا درنتیجه دسترسی به زمین جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی تسهیل گردد.
 
3-منحیث نهاد فعال و پاسخگو مدیریت و اداره زمین را بطور قابل ملاحظه تسهیل نموده و برای مراجع ذیربط باعث فراهم آوری مزایای مستقیم و غیر مستقیم ذیل گردد.
 
• دسترسی بیشتر و ساده تر به زمین و نیز مصئونیت عقاری افراد، جوامع و سرمایه گذاران؛
 
• تخصیص بهتر زمین بمنظور توسعه هرچه بیشتر، به نحوی که از نظر اقتصادی موثر، از نظر اجتماعی-فرهنگی قابل پذیرش و از نظر محیطی سازگار باشد؛
 
• فراهم نمودن معلومات مرتبط به زمین برای افراد، جوامع، سرمایه گذاران و دولت؛
 
• بلند بردن عواید از طریق خدمات مرتبط به زمین، مالیات و اجاره زمین.
 

http://arazi.gov.af/