سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اداره مستقل ارگانهای محل

اداره مستقل ارگانهای محلی که براساس حکم شماره (1047) مورخ 8 سنبله سال 1386 هجری شمسی مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد شده است، مکلف است تا امور حکومتداری محلی را رهبری نموده، اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوطه، در 34 ولایت 37۴ ولسوالی رسمی و غیر رسمی و  1۵۳ شاروالی انسجام و هماهنگ نماید.

اهداف اداره مستقل ارگانهای محلی:

اهداف کاری ریاست مستقل ارگانهای محلی قرار ذیل اند:

• حصول اطمینان از این که چارچوب ادارات محلی افغانستان از اصول حکومتداری خوب به شمول حکومت داری باز و شفاف، حسابده، اشتراکی، مؤثر، منسجم، و فراگیر مبتنی بر وفاق عامه و حاکمیت قانون در سطوح محلی حمایت میکند،

• تأسیس و تقویت ادارات حکومتی در سطوح محلی به منظور کسب اطمینان از مشارکت مردم در حکومت و پدید آمدن بهبود قابل ملاحظه در عرضۀ خدمات و حفاظت حقوق همه مردم افغانستان،

• ایجاد و فراهم نمودن فرصت ها برای مشارکت شهروندان و سهمداران در حکومت داری به سطح محلی،

• حصـول اطـمینان از این که ادارات محـلی نقش فعـالی را در راستای تسهیل عرضۀ خدمات و برنامه های ملی برای رفاه و آسایش مردم افغانستان ایفا مینمایند.

• امور هماهنګی امنیت، انکشاف، حکومتداری(به شمول بخشهای عدلی و قضایی).

 

وظایف اداره مستقل ارگانهای محلی در چهار بخش اصلی تنظیم شده اند:

• وظایف اساسی در بخش پالیسی: طرح چارچوب پالیسی، قوانین و مقررات برای حکومت داری محلی،

• وظایف اساسی انکشاف اداری: تقویت ، ارتقای ظرفیت و حمایت از ادارات و ارگانهای محلی،

• وظایف وسیع حکومت داری: ایجاد و فراهم نمودن حمایت برای مشارکت شرکا و اتباع در روندهای حکومت داری محلی،

• وظایف حمایتی: تسهیل پیشبرد برنامه ها و ابتکارهای ملی از طریق ارگانهای محلی.

 

http://idlg.gov.af/fa