سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تاُسی از حکم ماده یکصدوپنجاه وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و احکام مواد هشتم و نهم قانون این کمیسیون وظیفۀ نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی توسط رییس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوه قضائیه ادارات، موسسات وسازمان های دولتی و غیردولتی، ارایۀ مشوره­های حقوقی به رئیس جمهور و شورای ملی و ابراز نظر حقوقی در مورد مسایل ناشی از احکام قانون اساسی را به مقامات عالی را دارا می باشد.و در فعالیت های خویش از استقلال کامل برخوردار میباشد.

 بنابراین اهداف ذیل در چارچوب وظایف  قانونی کمیسیون است که کمیسیون کوشش می­کند بر مبنای حاکمیت بخشیدن به قانون اساسی به این اهداف نایل آید.

1. ایجاد ظرفیت لازم در دو بخش مسلکی و اداری کمیسیون به منظور اجرای مؤثر وظایف قانونی خود؛

2. تقویت حاکمیت قانون ؛

3. ارتقای آگاهی عامه از قانون اساسی  و نهادها و پروسه­های تعریف شده در آن و نقش آنها در تأمین وحدت ملی، عدالت اجتماعی، حراست از حقوق و آزادیهای فردی، عرضۀ خدمات عامه  و حاکمیت مردم برسرنوشت شان و حکومت­داری سالم و مؤثر به منظور نهادینه شدن قانون اساسی در فرهنگ عمومی؛

4. تقویت روندهای دموکراتیک؛

5. انکشاف دانش حقوقی در قانون و حقوق اساسی؛

6. کمک به توازن و تفکیک قوا و همکاری متقابل بین قوای ثلاثه

برنامۀ عمل

به منظور رسیدن به اهداف یادشده کمیسیون برنامه¬های ذیل را طراحی و اجرا می¬کند:

1. تطبیق تشکیل دائمی کمیسیون در دو بخش مسلکی و اداری؛

2. اجرای پروژه¬های آگاهی عامه در چارچوب برگزاری سیمنارها، ورکشاب¬ها، میزگردها، چاپ و توزیع قانون اساسی؛

3. مطالعات و بررسی¬های تخصصی در مورد قانون و حقوق اساسی در چارچوب نشرات تخصصی در مورد قانون اساسی و حد اقل تعریف و اجرای دو پروژه در مورد تشریح قانون اساسی؛

4. تحقیق در مورد وضعیت تطبیق قانون اساسی از ابتدای تصویب تا کنون و تهیه گزارش جامع در این مورد؛

5. تشکیل آرشیف قانون اساسی و کتابخانۀ تخصصی؛

6. بررسی قضایای اختلافی مطروحه ومحوله میان قوای ثلاثه در مورد احکام ناشی از قانون اساسی؛

7. مطالعۀ قانون جزا و  اجرائات جزایی از حیث مطابقت آنها با قانون اساسی؛

8 . مطالعه و بررسی جهت پیشنهاد انکشاف قوانین برای تطبیق مواد پیش بینی شده در قانون اساسی؛

9. مطالعه و بررسی مقرره¬ها، لوایح و طرزالعمل¬های پاره¬ای از ارگانهای دولتی و غیر دولتی مطابق اولویت؛

10 .  بررسی اجرائات ارگان های دولتی و غیر دولتی در بعضی موارد با در نظرداشت اولویت ها

   این کمیسیون متشکل از هفت عضو می باشد که از طرف رییس جمهور با کسب رای اعتماد ولسی جرگه برای مدت چهار سال تعین می گردند.

اعضای کمیسیون از میان خود یکنفر را بحیث رییس بمدت چهار سال انتخاب میکنند.همچنین این کمیسیون دارای معاون و منشی میباشد که از طریق انتخابات سری به اکثریت آ را و بمدت یکسال انتخاب میشوند.

همان قسمیکه در بالا تذکر رفت،یکی از وظایف این کمیسیون ارایه مشوره های حقوقی است.بناً مقامات عالی ذیل صلاحیت احاله مسایل ناشی از احکام قانون اساسی بمنظور ابراز نظر حقوقی به این کمیسیون را دارا می باشند:

1.رییس جمهور

2.مجلسین شورای ملی

3.ستره محکمه

4.کمیسیون مستقل حقوق بشر

5.کمیسیون مستقل انتخابات

6.کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

کمیسیون میتواند در جلسات خویش مسولین ادارات دولتی و غیر دولتی را به خاطر بحث روی مسایل مطروحه دعوت نماید.

باید گفت این کمیسیون از آغاز تاسیس تاکنون تلاش نموده است وظایف قانونی خویش را به گونه غیر سیاسی صرف بر مبنای تخصص و دانش حقوقی،رعایت بی طرفی میان قوا و با استقلالیت،اجرا کند.

این کمیسیون بر اولین بار ابتکار تجلیل از روز تصویب قانون اساسی را دارد. 
 

دیدگاه:

•تحقق حاکمیت  قانون اساسی ، ارتقأ اگاهی عامه از قانون اساسی وتقویت روند های دموکراسی درپرتو قانون اساسی ازطریق نظارت برتطبیق قانون اساسی.

ماموریت:

•ایجاد و تطبیق چارچوب پالیسی  نظارتی مؤثر و کارآ بر تطبیق قانون اساسی درسطح کشور درراستای  قانون اساسی درپرتو نظارت برتطبیق قانون.
 

اعضای کمیسیون:

 قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون

پوهنمل لطف الرحمن سعید معاون کمیسیون

داکتر عبدالله شفایی عضو ومنشی کمیسیون

داکترسید ابوبکر متقی عضو کمیسیون

داکتر عبد الرؤوف هروی عضو کمیسیون

قضاوتیار محمدعارف حافظ، عضو کمیسیون

غزال حارس عضو کمیسیون

 

http://icoic.gov.af/fa