سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

کمیسیون مستقل انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نهادی است در افغانستان که طبق قانون اساسی افغانستان اجرا و نظارت بر انتخابات‌ها در افغانستان را بر عهده دارد[۱]. رئیس این نهاد مطابق قانون اساسی از طرف رئیس جمهور افغانستان تعیین می‌شود.

دیدگاه و مأموریت کمیسون مستقل انتخابات :

ماموريت

"اداره و نظارت بر تمامی انتخابات ھای پيش بينی شده در قانون اساسی و مراجعه به آرای عمومی در کشور" ماموريت کميسيون مستقل انتخابات و صلاحيت ھای آن در ماده ( 156 ) قانون اساسی تسجيل يافته است. به اساس ماده متذکره کميسيون مستقل انتخابات منحيث يگانه نھاد در زمينه اداره و نظارت بر انتخابات و ھمه پرسی ھا (ريفرندوم)، تلقی گرديده و بصورت مستقلانه عمل مينمايد. کميسيون با در نظر داشت قانون اساسی، مسئوليت برگزاری انتخابات آتی را داشته و ميتواند از ھر انتخابات در سطح کشور نظارت نمايد:

1.انتخابات رياست جمھوری

2. انتخابات ولسی جرگه

3. انتخابات شورا ھای ولايتی

4. انتخابات شورا ھای ولسوالی

5. انتخابات شورا ھای قريه

6. انتخابات مجالس شاروالی

7. انتخابات شاروال ھا

 8.  ھمه پرسی ھا (ريفرندوم) 
 

ديدگاه

"يک سازمان که طور دوامدار برای تحکيم و تعميم ديموکراسی از طريق ايجاد فضای اعتماد، بلند بردن سطح مشارکت ملی و نھادينه شدن انتخابات منظم و معياری در کشور کار مينمايد" .

ارزش ھا

"رعايت قوانين، محرميت آرا مردم، برگزاری مسلکی و معتبر انتخابات".

اھداف استراتيژيک

1.تقويت فضای اعتماد و جلب حمايت جوانب ذيدخل نسبت به روند انتخابات

2. کاھش مصارف انتخابات از طريق رشد ظرفيت ھای مسلکی، ايجاد تاسيسات و مديريت بھتر منابع

3. تثبيت کميسيون مستقل انتخابات منحيث يکی از بھترين نھاد ھا در سطح کشور

4. برگزاری انتخابات مطابق به قانون
 

دارالانشاء

دارالانشاء بخش اجراییوی کمیسیون مستقل انتخابات میباشد، که مسئولیت تطبیق واجرای عملیات انتخابات رامطابق چهارچوب تعیین شده، توسط کمیسیون مستقل انتخابات، بدوش دارد.

دارالانشاء توسط رئیس آن، که ازجانب رئیس جمهورازمیان شخصیت های متخصص و کاردان به اساس پيشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات تعیین میگردد، اداره می شود.

اداره دارالانشاء متشکل از رئیس دارالانشاء ودو معاون(معاونت اداری ومعاونت عملیاتی) که مسئولیت اداره روزمره امور وایجاد هماهنگی میان ریاست های مختلف راعهده دار میباشند، تشکیل گردیده است. با درنظرداشت پیچیده گی امورانتخابات، ایجاد ساختاروتشکیل درسطح ولایت ضروری پنداشته می شود.

دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، تمام فعالیت های مربوط به انتخابات رادردفتر مرکزی آن درکابل و۳۴ دفتر ولایتی انتخابات درسطح ولایات، رهبری می نماید.

قوانین وفرامین :

•قانون اساسی افغانستان

• قانون انتخابات

• قانون احزاب سياسی

• قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخابات و شکایات

• قانون اجتماعات، اعتصابات، و تظاهرات

• فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد اصول رفتار نیروهای امنیتی در روند انتخابات سال (۱۳۹۳)

• فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد اصول رفتار مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات سال (۱۳۹۳)

• فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد عدم مداخله مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزای سال ۱۳۹۳

• فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد اصول رفتار نیروهای امنیتی در روند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزای سال ۱۳۹۳

 

http://www.iec.org.af/fa