سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

معلومات در مورد قرارداد تیل وزارت دفاع ملی

رئیس‌جمهور در سخنرانی خود بعد از اجرای حلف ریاست جمهوری به مردم افغانستان تعهد نمود تا اقدامات علیه فساد را افزایش داده و شفافیت در پروسه‌های خریداری و اقدامات مالی حکومت را افزایش خواهند داد. به تاسی از این تعهد اینک به اساس دستور رئیس‌جمهور، متن و جزییات پروسه تدارکات خرید ممر تیل (پطرول و دیزل) وزارت دفاع ملی که از لحاظ حجم یکی از بزرگترین و از لحاظ اهمیت آن ستراتیژیک جنس تدارکاتی نیروی امنیتی کشور می‌باشد، را به نشر می‌سپاریم.

فسخ قرارداد سابق تیل وزارت دفاع ملی:

خرید مواد ممر تیل (پطرول و دیزل) وزارت دفاع ملی که یکی از بزرگترین و مهم‌ترین موارد خریداری حکومت در کشور به شمار می‌رود، به دلیل شکایات در آغازین روزهای کار حکومت وحدت ملی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های مستند با حمایت اداره سیگار (اداره تفتیش کمک‌های مالی ایالات متحده) حاکی از آن بود که در اثر تبانی میان شرکت‌های داوطلب به ارزش میلیون‌ها دالر پول از منابع عامه  در آن حیف و میل گردیده بود. قرارداد متذکره با قیمت فی لیتر تیل پطرول لات اول 1.32 دالر، لات دوم 1.355 دالر، لات سوم 1.33 دالر، لات چهارم 1.32 دالر، لات پنجم 1.258 دالر، لات ششم 1.30 و لات هفتم 1.18 و قیمت تیل دیزل لات اول 1.31 دالر، لات دوم 1.345 دالر، لات سوم 1.31 دالر، لات چهارم 1.31 دالر، لات پنجم 1.248 دالر، لات ششم 1.29 دالر و لات هفتم 1.17 دالر امریکائی که قیمت مجموعی آن بالغ به999,456,936  دالر امریکایی می‌گردید، به تاریخ 22 سنبله 1393 برای مدت سه سال عقد قرارداد گردیده بود.

بر اساس بررسی و تفتیش‌های انجام شده در هماهنگی با نیروهای بین‌المللی حمایت قاطع، اداره سیگار و سایر نهادهای ملی ذیدخل، قرارداد متذکره در مطابقت با قانون تدارکات جهت تامین منافع ملی و جلوگیری از ضایع شدن منابع مالی، فسخ گردید.

عقد قرارداد موقت:

به منظور جلوگیری از ناغه شدن قول اردوها و جزوتام‌های وزارت دفاع ملی، با نیروهای بین‌المللی حمایت قاطع تفاهم گردید تا پروسه تدارک موقت تیل آغاز گردد. بدین اساس از شرکت‌هایی که مورد تایید مرجع تمویل‌کننده (قوماندانی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان) یا سیستیکا (CSTC-A) قرار داشتند، در اسرع وقت ممکنه نرخ‌گیری صورت گرفت.

شرکت‌های ذیل که از طرف نیروهای بین‌المللی حمایت قاطع قبلاً تائید گردیده بودند، نرخ‌های‌شان را برای یک ماه ارایه نمودند:

شرکت خدمات لوژستیکی ناردرن افغانستان(Northern Afghanistan Logistical Services)  با تکمیل نمودن معیارات و ارایه نازل‌ترین نرخ، واجد شرایط شناخته شد و قرارداد موقت یک ماهه به قیمت مجموعی 12,299,666.63 دالر امریکایی با آن عقد گردید.
 
کاپی جواز شرکت مذکور:
 

آغاز پروسه تدارکات از روش داوطلبی مقید (بار اول):
یکی از پیش‌شرط‌های نیروهای بین‌المللی برای تمویل نیازمندی‌های نیروهای امنیتی افغانستان تائیدی شرکت‌های داوطلب از طرف ارگان‌های امنیتی نیروهای بین‌المللی می‌باشد. بدین اساس تنها آن عده شرکت‌هایی می‌توانند در پروسه داوطلبی این نوع پروژه‌ها سهم گیرند که از طرف آن اداره (قوماندانی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان) یا سیستیکا (CSTC-A)، در مطابقت به معیارهای امنیتی‌شان قبلاً تائید شده باشند و شامل لست سیاه‌شان نباشند.
به همین دلیل در مطابقت به احکام قانون تدارکات، پروسه داوطلبی مقید با سهم‌گیری 15 شرکت که 8 شرکت قبل از آغاز پروسه داوطلبی مقید از جانب اداره سیستیکا (CSTC-A) تائید گردیده بود، برعلاوه  7 شرکت دیگر که تحت بررسی آن اداره قرار داشت، آغاز گردید. در مطابقت به شرایط قرارداد پروژه تحت ریاست وزارت محترم مالیه، نماینده وزارت محترم دفاع ملی، نماینده ریاست عمومی امور حقوق و تقنین اداره امور ریاست جمهوری ا.ا.، نماینده محترم اداره سیستیکا و نماینده ناظر اداره تدارکات ملی ارزیابی گردید اما هیچ یک از شرکت‌های اشتراک‌کننده واجد شرایط پنداشته نشده و پروسه داوطلبی بی‌نتیجه خاتمه یافت.
 
 تمدید قرارداد موقت (بار اول  و دوم):
بنا بر بی‌نتیجه ماندن پروسه داوطلبی، بر اساس پیشنهاد وزارت محترم دفاع ملی این قرارداد با شرکت خدمات لوژیستیکی ناردرن افغانستان برای بار نخست به مدت یک ماه و بعداً با اساس پیشنهاد مجدد وزارت دفاع ملی برای مدت شش ماه بعد از منظوری اداره محترم سیستیکا  (CSTC-A)با استفاده از روش تدارکاتی منبع واحد عقد قرارداد گردید.
کمیسیون محترم تدارکات ملی به منظور جلوگیری از سکتگی در امور وزارت دفاع ملی طبق بند چهارم ماده هجدهم قانون تدارکات و حکم بیست و پنجم احکام طرزالعمل تدارکات طی فیصله شماره 61 خویش قرارداد تیل متذکره را برای شش ماه از تاریخ 09 جوزا 1394 الی 08 قوس 1394 از طریق منبع واحد با عین نرخ‌ها با شرکت خدمات لوژستیکی ناردرن افغانستان منظور و هدایت اصدار فرمودند تا پروسه داوطلبی در اسرع وقت ممکنه برای بار دوم آغاز گردد.
 
آغاز پروسه تدارکات از روش داوطلبی مقید (بار دوم):
در روشنایی احکام قانون تدارکات و پیش‌شرط‌های نیروهای بین‌المللی حمایت قاطع، داوطلبی پروژه تیل وزارت دفاع ملی بار دوم نیز به استفاده از روش تدارکاتی مقید انجام یافته که پروسه ارزیابی آن در حال حاضر جریان داشته و در صورت که در مطابقت به شرایط قرارداد، شرکت واجد شرایط شناسایی گردد، قرارداد جدید عقد خواهد گردید.
 
صرفه‌جویی مالی در قرارداد تیل:
در نتیجه فسخ قرارداد سابق تیل وزارت دفاع و عقد قرارداد موقت، نزدیک به ۸۷ میلیون دالر صرفه‌جویی مالی صورت گرفته است. مقدار صرفه‌جویی بر اساس مقایسه قرارداد قبلی با قرارداد موقت فعلی می‌باشد.
 
تقویت شفافیت: 
رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک بار دیگر بر مبارزه خود علیه فساد اداری تاکید ورزیده و برای ملت نجیب و غیور افغانستان اطمینان می‌دهند، که نه تنها اجازه سوءاستفاده را از موقف خدمتگزاری برای مردم که همانا پست‌های دولتی می‌باشد نخواهند داد، بلکه با مرتکبین همچون اعمال شنیع و ناشایسته در مطابقت به قوانین نافذه برخورد خیلی جدی خواهند نمود.
نشر این معلومات در مورد قرارداد تیل وزارت دفاع ملی از آغازین اقدامات حکومت در عرصه افزایش شفافیت است که تداوم خواهد یافت. امیدواریم که این اقدام از یک سو باعث نهادینه شدن فرهنگ شفافیت در اقدامات حکومت گردد و از سوی دیگر وسیله باشد تا مردم ما در روشنی این معلومات، در مورد اطلاعات غلط و شایعه‌ها علیه افراد، بتوانند قضاوت آگاهانه داشته باشند.