سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

متن سخنرانی جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در نشست مجمع برکس

21 سرطان 1394

بسم الله الرحمن الرحیم

اجازه دهید نخست از رئیس جمهور پوتین بخاطر فراهم نمودن فرصت صحبت در این نشست عظیم ابراز امتنان نمایم. امروز نظم جهانی در تغییر است. همگان روی اینکه اصول بازی قرن 20 جوابگوی نیازمندی های قرن 21 نیست، متفق اند. اما در قسمت جایگزینی این اصول با اصول مناسب و پاسخگو که تنظیم کننده روابط میان دولت ها، عناصر دولتی و غیر دولتی و مارکیت ها باشد، توافق نظر وجود ندارد. گفتمان تعارض میان دولت ها نیز با چالش اساسی روبر است.  روش غیر معمول جنگ، پرسش های را در رابطه به استفاده از قوه، کفایت و موثریت آن به میان می آورد.

 زمانیکه سقوط دولت ها در بعضی ساحات به یک امر معمول مبدل می شود، سوالی که ذهن ما را مشغول می سازد در مورد احیای یک رابطه ضعیف نه، بلکه پیرامون گسست یک زنجیر می باشد. تهدید ها در برابر نظم جهانی بصورت کل، و دولت ها بصورت اخص رو به افزایش می باشد، و پاسخ در برابر این تهدید ها همواره غیر واحد و پراکنده است.

سازمان های تروریستی و افراطیت از این ناهمآهنگی در جهت ایجاد یک سیستم منظم ای که آنها را در ایجاد یک نظام افراطی و در حال تغییر قادر می سازد، بهره برداری کرده اند.

شبکه های تروریستی فراتر از جغرافیای یک کشور بوده، شدیداً وابسته با شبکه های جرمی جهانی، منطقوی و ملی می باشند. این شبکه ها در استفاده از تکنالوجی و رسانه ها تجربه کافی داشته، از خشونت بخاطر تخویف و سراسیمگی مردم بصورت منظم کار می گیرند، و در تشخیص، ایجاد و بهره گیری از اختلافات و شکاف های اجتماعی بخاطر ایجاد تفرقه مهارت کافی دارند. ساختار های سازمانی و شبکه ای آنها به سرعت در تغییر است.

تحقیقات و تحلیل ها نشان میدهد که داعش، بر خلاف القاعده، در یک مدت بسیار کوتاه از مرحلۀ سازمان سازی به آغاز کار و تصمیم گیری و عملکرد گذار کرده است.

در رابطه به دسترسی به منابع، تلاش بخاطر کنترول ساحات، و نحوه استخدام، در سازمان ها و شبکه های تروریستی تغییرات قابل ملاحظه را می توان مشاهده کرد. تغییر در هویت و ساختار تروریزم بالنوبه بیانگر خشونت بیشتر در مفکوره آنها، قساوت شدید در برابر افراد، گروه ها و نهاد ها می باشد و میراث های فرهنگی به اشکال گوناگون مورد هدف قرار می گیرد.

ما در افغانستان هم عدم موجودیت اصول بازی را احساس می کنیم و هم از فعالیت های متمرکز تروریستی رنج می بریم.

چند نکته اساسی را می خواهم بیان نمایم. نخست، ما در بصورت مستقیم در مقابل فعالیت های شبکه های تروریسی قرار داریم که بخاطر شکست ما تلاش دارند. و در صورت ناکامی، سه همسایه ما، هند، روسیه و چین از میان کشور های بزرگ و نیز سایر همسایه های دور و نزدیک ما، در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

دوم، جنگ بالای ما تحمیل شده است. ما به نمایندگی از منطقه و جهان در برابر تروریزم می جنگیم. و لازم است تا سایرین با قوت تمام و اقدامات منسجم در این مبارزه به ما بپیوندند.

سوم، مردم افغانستان می خواهند این کشور به نقطه اتصال آسیا مبدل گردد و راه ابریشم احیا شود. تقاضای ما از رهبران برکس این است تا در قدم نخست بخاطر ایجاد اصول جدید بازی بمنظور تنظیم روابط بین دولتین، و تعیین و تطبیق یک آجندا برای تقویت نظام ها تلاش نمایند، چون در عدم موجودیت دولت های منسجم و قوی، تروریزم ریشه کن نخواهد  شد. عدم همکاری بین دولت ها، به تداوم عناصر و عوامل تروریزم کمک می کند. روی یک ستراتژی جامع بخاطر شکست تروریزم باید توافق صورت گیرد، چون اقداماتی که در حال حاضر صورت می گیرد، بیشتر اقدامات یکجانبه و پراکنده است. در حالیکه دشمن با یک تعهد، بصورت منسجم و با قاطعیت حرکت می نماید.

چهارم، عوامل بالقوه اقتصادی باید از طریق همکاری های منطقوی و جهانی، بخصوص با عملی نمودن طرح راه ابریشم، در معرض تطبیق و اجرا قرار بگیرد. چون، در موجودیت فقر گسترده همواره امکانات جذب جنگجویان جوان توسط شبکه های تروریستی وجود دارد.

جایگاه طبقه جوان و طبقه محروم باید در نظم جهانی و منطقوی تثبیت گردد تا این طبقه ها در قسمت سرزمین ها احساس مالکیت نموده از آن دفاع نمایند.

در افغانستان این تعهد وجود دارد که نه تنها به گذشته ها فایق می آییم، بلکه با تمام انرژی و توان دیدگاه خود نسبت به آینده را تحقق می بخشیم. مردم افغانستان می خواهند به کشور شان منحیث یک نقطه همکاری ها نگریسته شود، نه محل رقابت ها.

بیایید با هم بخاطر تامین صلح، ثبات و رفاه جهان به هم وابسته تلاش نماییم.

تشکر