سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان

این صفحه در حال ساخت می باشد .
برای دریافت معلومات بیشتر شما می توانید به ویب سایت ذیل مراجعه نمائید .

 

http://www.aisa.org.af/en